Search form

Mak 15:21

Nukare Yesu ni pasinaira dewa.

21Ema zo zazo nuso Simon, zebu nuso Sairini, nu Alesandato Rufasra mama, nu soe zo ena muro Yerusalem bayamu inoinu nukare ge zewai numore ego sewa awa, “Nine ema emira ni pasinai awa dimu.”