Search form

Mak 15:22

22Ago sero nukare Yesu puro bamu zebu zazo Goligata amira niwa awa. Zebu amira zazo awa susu nuso ego ewa, “Giti kopira wetu.”