Search form

Mak 15:27

27Be amire nukare bewana wai mai eto dai ni pasinai nusotora dero Yesu nana zo enibara zo enibara potiwa dopewato awa. [