Search form

Mak 15:34

34Yesu meni arero ego senua awa, “Eloi, Eloi, lama sabaktani.” Ge amira susu ego ewa, “Anutu naso, Anutu naso, ni nogoro na dotinosi?”