Search form

Mak 15:36

36Ago sewa giro mai zo meni sumuro baro ewara somisomi zo ou wain dokakara patiro utura gaero Yesu meni naise sero numore potiro ego senua awa, “Nakai nu Elia meni muro ni pasinaira ena pamunoita, awa ganekai.”