Search form

Mak 15:46

46Senu Yosefe meni baro mo kapawai ewanana zo zuma gaero puro baro Yesura woi ni pasinaira ena bataniro mo ami ewero puro omata so wamai amira potinua. Ago potiro omata zo dereweninu baro omata sora be awa gazenua awa.