Search form

Mak 15:6

Pilato meni Yesu ni pasinaira darise senua.

6Zepa sero bona waira be kei awasai Yuda ema meni benai sora mai zo emo sasara giro Pilato meni mai awa besinoisonua.