Search form

Mak 15:7

7Are ema zo zazo nuso Barabas ami ema enire dai benai sora itinua awa. Nukare gavman damu sero bogi wero ema eni dewa betewa, are nukare benai sora itiwa.