Search form

Mak 16:1

Yesu noko erinua.

1Sabat pura be tepo wenu Maria nata nuso Madala amireto Maria nu Yakobora mia, nuto ata bama Salome ami baro ou zama saira siwo Yesura woi tame zozamu sero zuma gaero pumuwa awa.