Search form

Mak 16:12

Yesura bua mai eto meni Emeas ebete ena Yesu tamuwato.

12Ama Yesu meni benau ewe wero ema eto ebete susauwato soe ena nutope nusoto nana kei awenu giwato.