Search form

Mak 16:13

13Nu numoreto dai noinu nu giwato kei awenu giro nuto noko tera Yerusalem baro Yesura dubu enire sewato, ata nukare ge nusoto niniwa me kaka wamu wenua.