Search form

Mak 16:14

Yesu meni bua mai nuso buara potinua.

14Ama nu bua mai nuso 11 ami nena ninoise itiwa amire nutope nusokare nana kei awenu giwa. Ema bama eni meni Yesu erinu giwa amira ge sewa niniwa me kaka wamu wenua amira nu nukare senenua.