Search form

Mak 16:15

15Nu numorekare ego senua awa, “Nikare teya-taya wero zebu sero baro Oziga Ewanana erama dapikaragore seu gare.