Search form

Mak 16:7

7Ata nikare bamuu, bua mai nuso eni ata Petorore dai ego sawa gare, ‘Nu Galilaya zebura gita susawia. Are nikare baro nu ana gamunowa awa. Ge da ago ine gita nimorekare sisia.’ Ago seu gare.”