Search form

Mak 16:9

9Yesu meni purara be namba wan zazo Sande amire pina gamu eriro nutope gita Maria nata nuso Madala amira nana kei awenu ginua awa. Gita Yesu meni bi 7 Mariara nana ena tunenua.