Search form

Mak 2

Yesu meni ema zo te-wana amai awa kora wenua.

1Waiko be eni tepo wenu Yesu meni noko tera bamu Kapaneam ninu ema bama meni Yesu nuso nana baro itinua awa niniwa. 2Niniro erama dainiro meni auniro itiwa aunaira zara tepo wenu so be atune dai zara tepo wenua awa. Ago wewa nu Anutura ge numorekare toise itinu 3ema eni meni ema zo te-wana amai awa puro muwa awa. Ema zoeto-zoeto ami ema awa dimuro puro muwa. 4Ata erama witai itiwa, are nukare Yesura nana zorage bayai ine tepo wenu giro nukare so ena Yesu bage itinua ana be wero ema gogare potiwa osenua. 5Ago wewa Yesu meni tuma diai nusokare giro mai yayare amire ego senua awa, “Mai naka, na pasina niso disinona.” 6Ago senu Yudara lo ge gipai ema eni ego kotupitinoise itiwa, 7“Ema emi Anutu meni wago inoya, atonua! Ema zo meni pasina disai ine tepo awa. Awa Anutura bua gege.” 8Ago kotupitinoiwa giro Yesu meni nukare kotupitinoiwa awa enia wero giro numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro ago kotupitinowi? 9Nakai ema yayare amire, ‘Eri, aita wase,’ tepo ago sanakai nu kaka aita wamu wamunoya, awa nakai me namunonakai. Nera kota, ema bama meni ge nasokai gara opi wamunoya. Ata nakai, ‘Na pasina niso disinona,’ tepo ago samunonakai, awa nakai me oko namunonakai. Nera kota, ema bama meni ge nasokaira me awa gai ine tepo. 10Are na pasina disaira putou puro zebura nowena, awa gawise sero na ge ei awa dai numore samunona awa, 11Na nimore ego tona: Eri, awai masi gogare niso puro niso nana bayase.” 12Ago senu nu eriro awai masi gogare nuso puro emara nana giti mokara so doro bamunua awa. Ago wenu nukare di tainiro Anutu bowi wero ego sewa awa, “Nakai tani ego ine gita kaka gamu.” Ago sewa awa.

Yesu meni Lewi zawa senua.

13Yesu meni so awa doro ou ubura zorage noko bamunu ema bama dapikarago meni nuso nana kei awasara ge tugata inoisonua awa. 14Ago inoe so awa doro susaumite ema zo zazo nuso Lewi, nu Alifayora mai, nu ami takis potaira sora arumuro itinu giro numore ego senua awa, “Ni na ama gane.” Ago senu giro nu eriro nu ama ganenua awa.

15Yesu meni Lewi nana sora baro arumuro nena ninoise itinu takis pumai ema ata Yudara lo ge dai ema witai ami Yesu ata bua mai nusore dai arumuro itiwa. Ema dainiro ago ami Yesu ama ganinoisowa. 16Are Farisayora lo ge gipai ema eni meni Yesu takis pumai ema ata Yudara lo ge dai emare dai nena ninoise itinua, awa giro bua mai nusore ego sewa awa, “Nu nogoro takis pumai emare ge dai emare dai nena ninoi?” 17Ago sewa Yesu meni ge awa niniro numorekare ego senua awa, “Ema yaya tepore meni dokta nana oko susawewera. Ata ema yayare meni gege dokta nana susawewera. Na ema nuai nuso saramai asinoya awa zawa samu oko muna. Ata na ema pasina wai ema awa zawa samu muna.” Ago senua awa.

Tani nena sienaira.

18Be amire Yohanera bua mai ata Farisayo nukare ami nena nai sienitinoise itiwa. Are ema eni meni muro Yesu atata wero sewa awa, “Nogoro Yohanera bua mai ata Farisayora bua mai ami nena sienitinora bua mai niso meni nena kaka sienamu inori?” 19Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Ema bama ataira bona inoise itara ema nu bama atamunoya ami numorekare dai nuamunoya be amire nena sienarise sawa ninamunorita? Tepo awa. Nukare ema amire dai nuamunora be amire sienarise sawa oko ninamunora. 20Ata ama ema awa iwo meni puro bayara tepo wamunoya be amire nukare nena sienamunora. Da ago ine namore wara amire bua mai naso meni nena sienamunora.” Ago senua awa.

Gipai ge sekare mature dara potai azu senua.

21Yesu meni ego senua awa, “Nakai mo toto takaniro gayamu sero mo sibi seka puro mo asora oko gainowenakai. Ago wamunonakai, awa mo seka meni zumai mo aso awa noko keyai toto bamubake wamunoya awa. 22Noko, nakai ou wain seka puro meme tata matura oko niginowenakai. Ago wamunonakai, awa ou wain meni dobu wero meme tata ziai keyai ou wainre meme tatare awa zainamunonakai. Nakai ou wain seka puro meme tata sekara niginowenakai.” Ago senua awa.

Sabat pura amire bua wai azu amira ge.

23Sabat pura zore Yesu ata bua mai nusore ebete noise wuit bua zo sepinoise bua mai nuso meni wuit me zisero niwa. 24Ago wewa giro Farisayo meni numore ego sewa awa, “Lo ge meni nukare bua zo Sabat pura amire wai azu toya awa inora, gosa.” 25Ago sewa Yesu meni numorekare ina ego senua awa, “Nikare uge zo Dawidi ata ema eni numore dai noisowa amire nukare nena nai tepo, meri betinoise itiwa amira uge awa nikare kaka ninamu meni sago inowa, atonua! 26Abayata meni pris bamu wero noisonua be amire Dawidi meni Anutura ibu amira toiro ame Anutura giti mokara potitinoisowa awa ninua. Ame awa nukare osai meni nai ine tepo. Pris meni gege narise sai awa. Ata Dawidi meni ame awa puro dubu nusore potinu niwa Anutu meni ginu waya oko wenua.” 27Ago sero susumuro ego senua awa, “Anutu meni Sabat pura ami erama sogawaise potinua. Ata erama meni Sabat pura awa sogawarise oko potinua. 28Are na Emara Mai meni nena dapikaragora Tua wero nowena ami Sabat pura amira Tua dai wero nowena.” Ago senua awa.