Search form

Mak 2:10

10Are na pasina disaira putou puro zebura nowena, awa gawise sero na ge ei awa dai numore samunona awa,