Search form

Mak 2:12

12Ago senu nu eriro awai masi gogare nuso puro emara nana giti mokara so doro bamunua awa. Ago wenu nukare di tainiro Anutu bowi wero ego sewa awa, “Nakai tani ego ine gita kaka gamu.” Ago sewa awa.