Search form

Mak 2:13

Yesu meni Lewi zawa senua.

13Yesu meni so awa doro ou ubura zorage noko bamunu ema bama dapikarago meni nuso nana kei awasara ge tugata inoisonua awa.