Search form

Mak 2:14

14Ago inoe so awa doro susaumite ema zo zazo nuso Lewi, nu Alifayora mai, nu ami takis potaira sora arumuro itinu giro numore ego senua awa, “Ni na ama gane.” Ago senu giro nu eriro nu ama ganenua awa.