Search form

Mak 2:15

15Yesu meni Lewi nana sora baro arumuro nena ninoise itinu takis pumai ema ata Yudara lo ge dai ema witai ami Yesu ata bua mai nusore dai arumuro itiwa. Ema dainiro ago ami Yesu ama ganinoisowa.