Search form

Mak 2:16

16Are Farisayora lo ge gipai ema eni meni Yesu takis pumai ema ata Yudara lo ge dai emare dai nena ninoise itinua, awa giro bua mai nusore ego sewa awa, “Nu nogoro takis pumai emare ge dai emare dai nena ninoi?”