Search form

Mak 2:21

Gipai ge sekare mature dara potai azu senua.

21Yesu meni ego senua awa, “Nakai mo toto takaniro gayamu sero mo sibi seka puro mo asora oko gainowenakai. Ago wamunonakai, awa mo seka meni zumai mo aso awa noko keyai toto bamubake wamunoya awa.