Search form

Mak 3

Sabat pura zore Yesu meni ema wana waya wai zo kora wenua.

1Yesu meni yere ibura noko toiro ema zo wana amai ami ago itinu tamunua. 2Erama ago itiwa ami Yesu ua inoise, “Nu ema yayare awa Sabat pura be emire kora wamunoita?” asero itiwa. Nukare awa Yesu gera potamu sero kotupitinoiwa, 3are Yesu meni ema wana amai amire ego senua awa, “Ego mu.” 4Ago sero nu numorekare ego senua awa, “Nakai tani ewanana Sabat purare wanakai te wamunoita, tani waya wanakai te wamunoi? Ota nakai erama soremanakai kokopai wara te wamunoita, ema sisanakai betara te wamunoi?” Ago senua, ata nukare usero itiwa. 5Are nu gina-gana wero tini kapenu duba waya nusokare giro duba nuso Farisayo emo di toinu emare ego senua awa, “Wana zuzuti.” Ago senu wana zuzutinu wana ewanana noko wenua. 6Farisayo meni ibu doro eya baro Herodera Pati memba enie dai auniro Yesu dara betaise amira ebata tamamu sero wewa awa.

Dubu bamu meni ou ubura zorage auniwa.

7Yesu bua mai nusore bamu ou ubura niwa awa. Galilaya ema bama witai-bake meni numore dai bamuwa. Ago wewa ema Yudaya zebura amire 8ema nata Yerusalem amire ema Idumia zebura amire ema ou Yodan enibara amire ema nata Tayato Saidonre ami bua dapikarago Yesu meni inoisonua amira ge niniwa, are nukare witai ami nuso nana muwa. 9Ago wewa nu bua mai nusore ego senua awa, “Ema bama na patamera, wa sia wero zorage potiu itae.” 10Ago senua, nera kota, gita nu ema yayare dainiro awa kora wenu giro ema bama yayare dapikarago ami nu kimamu sero ina-musa inoise itiwa. 11Are ema bama bi nusokare nana itiwa ami nu giro te nusora duro zawa gatinoise ego toisowa awa, “Ni Anutura Mai.” 12Ago sasara Yesu meni ge zewai-zawai bire toise nukare susu nuso ema enire kerenai azu toisonua.

Yesu meni bua mai nuso 12 sianiro pumunua.

13Yesu meni dirumura witiro ema eni yaba wero zawa senu nuso nana muwa 14nu nukare siana-katana wero ema 12 pumuro buara potiro nukare numore dai nuarise senua. Nu nukare iyetai Anutura ge sarise, 15o bi tunaira putou awa pumarise senua awa. 16Nu bua mai 12 sianiro pumunua amira zazo nusokare ewa: Nu zazo seka Simonre potiro Petoro asenua awa. 17Yakobo nu Zebedira mai amireto nami nuso Yohanere amira zazo seka Boanege asenua awa. (Ge nasokaira, “Tararara mai.”) 18Anderea, Filip, Batolomiu, Matiu, Tomas, Yakobo nu Alifayora mai, Tadias, Simon Zelote, 19Yudas Iskeriot nu Yesu kereniro iwora wanera potai ema.

Yesu meni bua mai awa buara potiro nu bamu nuso nana ninua awa.

Eni meni Yesure ego sewa awa, “Bielsebul meni nu

soremawi bua inowia.”

20Ema bama dainiro meni noko Yesu nana muwa nu ata bua mai nuso nukare nena nai ine tepo noiwa. 21Are dubu nuso meni ge awa niniro, “Nu dau wago inoya,” asero nu soyamu bamuwa awa.

22Yudara lo ge gipai ema eni meni Yerusalem ena osero muro ego toise itiwa awa, “Bi zazo nuso Bielsebul ami nuso nana toiro itia. Are bira giti kopi ami nu soremawi bi tuninowia.” Ago sewa awa. 23Are Yesu meni ema zawa senu muwa ge bezai eni numorekare ego senua awa, “Satan meni nogo nogo wero nutope tunamunoi? 24Nata da amira erama meni awiniro ina-da wamunora, awa nata awa zewai oko itamunoya. 25Ota dubu zo awiniro ge ina-sa inoise iwo ina-wa wamunora, awa dubu awa zewai oko itamunora. 26Satan meni nutope iwo nuso wero putou nuso zaumuro nuamia, awa nu zewai itai te oko wamia. Putou nuso tepo wamia.

27Nakai ema putou bamure zo amira wau dapikarago pumamu sero gita ema awa beniro amire so nusora toiro wau nuso dapikarago pumamunonakai awa.

28Na me memeka sana niniu. Eramara pasina dapikarago ata Anutu isimai ge nusokare awa disai te inoya. 29Ata zo nu Ozana isimamunoya ema amira pasina disai ine tepo awa. Pasina nuso itai gege itamunoya.” 30Yesu ago senua. Awa nera kota, nukare numore ego sewa awa, “Bi meni nuso nana toiro itia.”

Yesura mia ata namisini.

31Mia nuso ata namisini nuso nukare muro so atune dopero ge numore potiro nusokare nana maise sewa. 32Are ema diti bamu meni Yesura nana zorage arumuro itiwa ami numore ego sewa awa, “Mia niso ata namisini niso ami ni gamu sero muro atune dopero itera.” 33Ago sewa nu ina ego senua awa, “Mia naso ata namisini naso awa arekare ni?” 34Ago sero nu ema bama nuso nana zorage arumuro itiwa awa gina-gana wero ego senua awa, “Ema bama emi miamai naso ata namisini naso inora. 35Ema bama Anutura ge niniro dipinowera ami nami naso ata nubama naso ata mia naso inora.” Ago senua awa.