Search form

Mak 3:10

10Ago senua, nera kota, gita nu ema yayare dainiro awa kora wenu giro ema bama yayare dapikarago ami nu kimamu sero ina-musa inoise itiwa.