Search form

Mak 3:16

16Nu bua mai 12 sianiro pumunua amira zazo nusokare ewa: Nu zazo seka Simonre potiro Petoro asenua awa.