Search form

Mak 3:19

19Yudas Iskeriot nu Yesu kereniro iwora wanera potai ema.

Yesu meni bua mai awa buara potiro nu bamu nuso nana ninua awa.