Search form

Mak 3:23

23Are Yesu meni ema zawa senu muwa ge bezai eni numorekare ego senua awa, “Satan meni nogo nogo wero nutope tunamunoi?