Search form

Mak 3:27

27Nakai ema putou bamure zo amira wau dapikarago pumamu sero gita ema awa beniro amire so nusora toiro wau nuso dapikarago pumamunonakai awa.