Search form

Mak 3:34

34Ago sero nu ema bama nuso nana zorage arumuro itiwa awa gina-gana wero ego senua awa, “Ema bama emi miamai naso ata namisini naso inora.