Search form

Mak 3:4

4Ago sero nu numorekare ego senua awa, “Nakai tani ewanana Sabat purare wanakai te wamunoita, tani waya wanakai te wamunoi? Ota nakai erama soremanakai kokopai wara te wamunoita, ema sisanakai betara te wamunoi?” Ago senua, ata nukare usero itiwa.