Search form

Mak 3:5

5Are nu gina-gana wero tini kapenu duba waya nusokare giro duba nuso Farisayo emo di toinu emare ego senua awa, “Wana zuzuti.” Ago senu wana zuzutinu wana ewanana noko wenua.