Search form

Mak 4:1

Ema zo meni nena we buye apenua amira ge bezai.

1Yesu nu ou ubura noko baro ge tugata inoinu ema bama dainiro-bake ami nuso nana kei awewa. Are nu wa isero witiro arumuro itinu ema diti bamu meni kora itiwa.