Search form

Mak 4:31

31Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ni zo zazo mastet asinowenakai amira me ine awa. Ema meni me awa buye urinowera be amire me awa zebura ni me dapikarago itera amira osai nusokare awa.