Search form

Mak 4:35

Yesu meni senu bisi bamu binono denua.

35Be amire tua zinu Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nakai ou ubu semuro enibara bayanekai.”