Search form

Mak 4:36

36Ago senu giro nukare ema bama diti bamu awa doro Yesu wara dago itinu giro nu puro bamuwa. Wa eni numorekare dai bamuwa.