Search form

Mak 4:38

38Ota Yesu meni awa wa awene baro giti guta waira duro gitawa inoinua. Are nukare nu awa-uzero numore ego sewa awa, “Gipai ema, nakai betai sogo inonakai ami emo kotupitinosita?”