Search form

Mak 5:1

Yesu meni ema dau zora nana ena bi tunenua.

1Yesu bua mai nusore nukare ou ubu semuro enibara kei awewa. Zebu awa Gerasa emara zebu.