Search form

Mak 5:13

13Ago sewa giro Yesu meni ego senua awa, “Ago weu.” Ago senu bi meni emara nana ena kei awero doro pura nana toiwa pu meni sumuro degara baro ou ubura dagimuro ou niro betewa awa. Pu amira namba nusokare awa 2,000.