Search form

Mak 5:15

15Nukare Yesu nana muro ema gita bi saisai nuso nana itiwa ami mo awero kotumai kokopai puro arumuro itinua awa giro azu wewa.