Search form

Mak 5:18

18Yesu wara wititinoinu ema gita bi nuso nana itiwa ami Yesure begomo sero numore dai nuamu senua.