Search form

Mak 5:19

19Ata Yesu meni “Tepo” asero numore ego senua awa, “Dubu nisora nana baro Tua meni ni awa-diro tani kokopai nimore wetia awa se gare.”