Search form

Mak 5:20

20Ago senu nu baro zebu zazo Dekapolis (ge nasokaira, “Nata wana eto”) amira kei awero tani Yesu meni numore wenua amira ge tugata-magata wasai erama dapikarago be anero ge nuso gege ninitinoisowa awa.