Search form

Mak 5:21

Yesu meni bama zo kora wero Yairora mai bama diri awa-uzenu erinua.

21Yesu wara witiro ou ubu noko semuro enibara kei awero kora itinu erama dainiro meni nuso nana kei awewa.