Search form

Mak 5:22

22Kei awero itiwa yere ibu simai ema zo zazo nuso Yairo ami Yesu giro nuso nana baro koiniro