Search form

Mak 5:23

23ge beina wero begomo sero ego senua awa, “Mai bama diri naso kiaka ami betamu sero inoya. Ni mu. Ni mai kora wamu sero giro wana niso nuso nana tame potasa nu kokopai wero nuamunoya, awa gosinona.”