Search form

Mak 5:26

26Nu gita dokta saisai amira nana bayasai nukare bua wasara te kaka wamu wasai nu yaya bamubake tapinoisonua awa. Nu wau moni nuso dapikarago potinu tepo wenua, ata yaya kaka tepo wamu. Yaya bamubake kei awinoisonua.