Search form

Mak 5:33

33Ata bama ami tani Yesu meni numore wenua awa giro azu wero boro-boro inoise Yesu nana muro te nusora duro susu nuso kereniro numore senua awa.