Search form

Mak 5:35

35Yesu meni ago toise itinu ema eni meni simai emara nana sora ena muro ego sewa awa, “Mai bama diri niso betetia. Ni nogoro bua bamu gipai emare potamu tosi?”