Search form

Mak 5:37

37Ago sero nukare dapikarago numore dai bayai azu sero Petoro ata Yakoboto nami nuso Yohanere ami gege numore dai bayarise senua.